SUOMI-KOULUN SÄÄNNÖT

1.      Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki Suomi-koulua käyvät lapset perheineen, sekä muut Suomi-koulusta kiinnostuneet ja sen toiminnan edistämistä kannattavat henkilöt, jotka haluavat olla mukana.

Jäseniksi tullaan aloittamalla opiskelu Suomi-koulussa tai tulemalla mukaan Suomi-koulun toimintaan joko suoraan tai vuosikokouksen kautta.

 

2.      Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenet voivat erota Suomi-koulusta ilman muodollista menettelyä. Koulunsa kesken lukukauden lopettavan oppilaan on kuitenkin ilmoitettava asiasta puheenjohtajalle opetuksen tarkoituksenmukaisen järjestämisen vuoksi.

 

Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka on rikkonut yhdistyksen sääntöja tai päätöksiä tai joka on muutoin vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous 2/3 määräenemmistöllä paikalla olevista äänistä.

 

Mikäli Suomi-koulua käyvän oppilaan vanhemmat eivät huolehdi lukukausimaksujen tai muiden yhteisesti sovittujen osallistumismaksujen suorittamisesta, on ensisijaisena perintäkeinona huomautus. Riidan kärjistyessä voidaan asiaa sovitella ja viimeisena keinona Suomi-koulu voi erottaa oppilaan, jonka lukukausimaksua ei ole suoritettu viimeistään kuukauden kuluessa huomautuksesta. Erottaminen voi olla pysyvä, tai voimassa toistaiseksi, kunnes lukukausimaksu on suoritettu. Oppilaan erottamisesta päättää johtokunta.

 

3.      Lukukausimaksu

Suomi-koulun lukukausimaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Johtokunnalla on kuitenkin oikeus muuttaa lukukausimaksun suuruutta kesken lukukauden ennalta arvaamattomien seikkojen vuoksi. Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi Opetushallituksen hakemuksesta poikkeava määrärahapäätös tai opettajaharjoittelijoiden ennalta arvaamaton lisääntyminen vuoden kuluessa.

Lukukausimaksuja ei palauteta, jos koulunkäynti lopetetaan ennen lukukauden loppua. Kesken lukukauden koulun aloittaneet ovat myös velvollisia maksamaan koko lukukausimaksun. Kouluun voi kuitenkin käydä tutustumassa yhden kerran ilman maksuvelvollisuutta.

 

4.      Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, 2 tilintarkastajaa ja 2 johtokunnan jäsentä. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja eivät voi olla sama henkilö. Jos johtokunnan kokouksien aikana koulullamme on on opettaja/ opettajia, heillä on myös täysi läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunnan käsitellessä pedagogisia aiheita, on heillä myös äänioikeus. Johtokunnan kokouksiin voivat lisäksi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella johtokunnan kutsumat vierailijat.

 

Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Johtokunta voi täydentää itse itseään, myös niissä tapauksissa kun vuosikokouksen valitsema yhdistyksen toimihenkilö lopettaa tehtävässään kesken toimikauden.

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella aikuisella jäsenellä yksi ääni.

 

5.      Yhdistyksen kokoukset ja koollekutsuminen

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammikuussa viikolla 1 tai 2.

 

Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle tekstiviestitse.

 

6.      Tilikausi, tilinpito ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpitoa hoitaa rahastonhoitaja. Puheenjohtaja suorittaa kuittien tarkastuksen kerran vuodessa, ennen tilinpäätöstä.

 

Tilintarkastajien tulee allekirjoittaa tilinpäätös vuosikokouksessa.

 

Vuosikokouksen hyväksymä tilinpäätös, toimintakertomus, budjetti ja toimintasuunnitelma, sekä tilintarkastuskertomus on toimitettava Opetushallitukselle / Suomi-seuralle määrärahahakemuksen yhteydessä viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: